28 kwietnia 2017

Asystent osoby niepełnosprawnej

Wróć do listy zawodów

Asystent osoby niepełnosprawnej organizuje wsparcie, udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobie
niepełnosprawnej.
 Organizuje pracę z osobą niepełnosprawną
Wykonuje czynności opiekuńcze
Aktywizuje osoby niepełnosprawne do samodzielności życiowej
Wspiera osoby niepełnosprawne w trudnych sytuacjach życiowych
Kontakt z innymi
  • Będziesz pracować samodzielnie.
  • Musisz utrzymywać częste kontakty z placówkami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym oraz dobry kontakt emocjonalny z chorymi.
  • Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
  • Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych.
  • W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.
Kariera edukacyjna
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej.
Warunki pracy
  • Będziesz pracować 8 godzin, ale zdarza się, że swoją pracę będziesz wykonywać w ciągu całej doby, jak również w niedziele i święta.
  • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w których prowadzona jest rehabilitacja chorego lub na otwartej przestrzeni.
  • MMusisz być przygotowany na znaczny wysiłek fizyczny, związany z transportem osoby niepełnosprawnej.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w ośrodkach i domach pomocy społecznej, oddziałach PCK, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym placówki wsparcia dziennego), placówkach poradnictwa rodzinnego, szpitalach specjalistycznych, jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Asystent osoby niepełnosprawnej to kierunek dla osób cechujących się wysoką odpornością na stres, opanowaniem oraz chęcią niesienia pomocy. Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy udzielanie porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, a także pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej motywuje do podjęcia rehabilitacji, a także sam potrafi stosować zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym oraz udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Przede wszystkim zadaniem asystenta osoby niepełnosprawnej jest towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w codziennym życiu, podstawowych czynnościach jak i rozrywkach.

Jest to zawód, który pozwala na podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i poza granicami naszego kraju. Absolwenci kierunku poszukiwani są przez szpitale i zakłady opiekuńcze w Polsce i krajach Zachodniej Europy.

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl