3 listopada 2016

Technik administracji

Wróć do listy zawodów

Technik administracji rozpoznaje problemy klientów administracji publicznej oraz rozwiązuje je zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. Sporządza dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego, prawa admi- nistracyjnego. Identyfikuje zakres spraw regulowanych
prawem administracyjnym. Prowadzi postępowanie administracyjne z wykorzystaniem nowo-
czesnych urządzeń biurowych oraz
systemów informatycznych.
 Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Prowadzi postępowania administracyjne
Sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych
Kontakt z innymi
 • Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi. Być jednocześnie stanowczym i uprzejmym.
 • Trafią Ci się wymagający interesanci.
 • W tym zawodzie wymagana jest znajomość aktów prawnych. Ciągle trzeba będzie uczyć się nowych przepisów.
 • Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.
Kariera edukacyjna
 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec i technik księgarstwa.
 • Będziesz wykorzystywać w swojej pracy najczęściej takie urządzenia biurowe, jak: telefon, komputer, faks, kserokopiarka. Wymagane są umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem biurowym oraz audiowizualnym.
 • Ważna jest także znajomość języków obcych (zwłaszcza gdy firma utrzymuje kontakty międzynarodowe).
 • Przydatne może okazać się również prawo jazdy, szczególnie w małych firmach prywatnych.
Warunki pracy
 • Czas pracy jest unormowany i wynosi 8 godzin. Bywa jednak, że ze względu na przedłużające się spotkania, narady i konferencje może ulec wydłużeniu.
 • Praca odbywa się tylko w dzień, w godzinach wcześniej ustalonych i jest ściśle bądź okresowo nadzorowana.
 • Musisz liczyć się z wyjazdami, ale raczej krótkotrwałymi.
 • Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Będziesz tworzyć dokumenty i odpowiadać za nie.
Kariera zawodowa
 • Możesz pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych.

taimg1Technik administracji to zawód z dużą przyszłością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie (i będzie rosło) zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. Absolwenci znajdują zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, a także w firmach, gdzie potrzebni są pracownicy umiejący poruszać się wśród zawiłości związanych z załatwianiem spraw w urzędach.

taimg2

 

Technik administracji może pracować w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych gmin, przedsiębiorstwach, organizacjach społecznych i zakładach usługowych.

Do głównych zadań technika administracji należy organizacja i gromadzenie informacji, dokumentacji oraz prowadzenie wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych. Ponadto technik administracji organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi, sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań, kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty. Do jego zadań należy także prowadzenie korespondencji, redagowanie pism urzędowych, wykorzystywanie nowoczesnych urządzeń techniki i łączności biurowej. 

Uczniowie tego zawody kształcą się w znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej (z wykorzystaniem do pracy komputera), organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości, socjologii i psychologii społecznej.

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ  TECHNIK ADMINISTRACji

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl