28 października 2016

Technik geodeta

Wróć do listy zawodów

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryza- cyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych
z katastrem nieruchomości. Współdziała z inżynierem
geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych,
grawimetrycznych i fotogrametrycznych.

 Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowuje wyniki pomiarów
Sporządza opracowania kartograficzne
Wykonuje prace związane z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
Wykonuje geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych

Zakłada, modernizuje i aktualizuje kataster nieruchomości
Wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami
Kontakt z innymi
 • Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo, w zależności od wykonywanych czynności. Praca kameralna wykonywana jest samodzielnie i kontakty z ludźmi należą do wyjątków. Natomiast prace terenowe wymagają uczestnictwa całego zespołu i jego ścisłej współpracy. Zespołowy charakter prac terenowych wymagać będzie umiejętności współdziałania w grupie i komunikatywności.
 • Będziesz wykonywać czynności, które należą do rutynowych.
 • Będziesz odpowiadać za powierzony sprzęt i urządzenia.
Kariera edukacyjna
 • W związku z postępem technicznym przy numerycznym opracowaniu wyników pomiarów przydatna jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami przetwarzania danych, konieczną umiejętnością jest również obsługa komputera.
 • Praca w administracji wymaga umiejętności urzędniczych – musisz umieć sporządzać dokumentację urzędową, prowadzić korespondencję, obsługiwać urządzenia biurowe i komputerowe.
 • Będziesz pracować również na podstawie przepisów prawa, stąd powinieneś śledzić zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym i cywilnym.
 • Niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy.
Warunki pracy
 • Będziesz pracować z reguły w stałych godzinach, 6–9 godzin. Czas pracy może ulec wydłużeniu lub jest ruchomy podczas prac polowych.
 • Możesz pracować zarówno w terenie, jak i w biurze. Prace geodezyjne w terenie są wykonywane w otwartej przestrzeni we wszystkich porach roku, na terenach o różnym ukształtowaniu i różnym stopniu dostępności.
 • Będziesz pracować najczęściej w pozycji stojącej. Będziesz również pokonywać duże odległości pieszo.
Kariera zawodowa
 • Pracę znajdziesz w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
 • Pracując w administracji państwowej, musisz uzyskać status urzędnika państwowego.

tgimg1 Planowanie przestrzenne miast i osiedli, urbanizacja i budownictwo, urządzanie terenów rolnych, gospodarka gruntami, szacowanie nieruchomości oraz kształtowanie i ochrona środowiska wymagają prac geodezyjnych, sporządzania map i dokumentacji. 

Na kierunku tym w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych możesz usłyszeć m.in.. jak: kreślić, rysować i opisywać mapy, prowadzić geodezyjną obsługę budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego oraz wykonywać podziały i rozgraniczenia nieruchomości, gruntów rolnych i leśnych.

tgimg2

Nasza szkoła jako pierwsza w regionie prowadzi kształcenie w zawodzie TECHNIK GEODETA. Jako jedyni dysponujemy w pełni wyposażonym zapleczem dydaktycznym do nauczania przedmiotów geodezyjnych i przeprowadzania egzaminu zawodowego. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności pracując na programach komputerowych i profesjonalnym sprzęcie geodezyjnym (m.in. tachimetr TOPCON GPT-3107N, niwelator TOPCON AT-G6, niwelator FENNEL, teodolit THEO 010B).

Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji zawodowych UZYSKASZ TYTUŁ TECHNIK GEODETA

JEDYNA PUBLICZNA SZKOŁA TEGO TYPU
W ZAMOŚCIU !

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Palus inspektor@cbi24.pl