19 października 2016

Program praktyk

[TabPierwszy nazwa=informatyk tekst=”Technik informatyk”]

Program praktyki zawodowej

zawód: technik informatyk

numer programu nauczania: 351203

czas trwania: 4 tygodnie

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania, pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Materiał nauczania:
1. Organizowanie stanowiska pracy /  Szkolenie z zakresu bhp.
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony  przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego  sprzętu i środków gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Organizowanie stanowiska informatycznego  zgodnie  z zasadami ergonomii. Rozpoznawanie czynników szkodliwych  i uciążliwych występujących w procesie pracy. Stosowanie zasad  współpracy w zespole. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad  obowiązujących pracowników firmy.

2. Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy
Określanie struktury organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności.  Określanie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności  firmy. Przetwarzanie informacji na podstawie danych wejściowych.  Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie wyników przetwarzania informacji i ich wykorzystanie. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i pracy zespołowej.

3. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E12)
Instalowanie i uruchamianie oprogramowania użytkowego. Eksploatacja  sprzętu komputerowego  w firmie (montaż zestawu komputerowego,  naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa). Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego  w firmie. Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania  informacji.

4. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E13)
Określanie zakresu prac prowadzonych w firmie. Wykorzystywanie  technicznych środków do zbierania informacji przeznaczonych  do przetwarzania. Wykorzystywanie sieci Internet  w działalność firmy.  Obsługa lokalnych sieci komputerowych. Administrowanie systemami informatycznymi oraz archiwizowanie danych.

5. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E14)
Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania  informacji. Planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów. Kontrola poprawności procesu przetwarzania. Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych. Tworzenie i administrowanie bazami danych. Projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera. Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu  programistycznego. Określanie elementów procesu projektowania,  programowania i uruchamiania programów komputerowych i systemów  przetwarzania danych. Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych. Obsługa programów  do wspomagania procesu projektowania i programowania. Aktualizacja stron internetowych, projektów graficznych witryn internetowych.

Uwagi o realizacji:
Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach  i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem  oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Uczniowie powinni mieć możliwość instalowania, uruchamiania i konserwacji sprzętu komputerowego oraz prowadzenia  baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego. Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy  dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa, mające na uwadze  realizację programu nauczania.  

[TabNastepny nazwa=budowlaniec tekst=”Technik budownictwa”]

Program praktyki zawodowej dla uczniów 3 klasy technikum czteroletniego na podbudowie gimnazjum

zawód: technik budownictwa

nr programu nauczania: 311204

na podbudowie kwalifikacji B.18. w zawodzie murarz-tynkarz

czas trwania praktyki: 4 tygodnie ( 160 godz.)

Praktyka u pracodawców ma na celu zdobycie wiedzy praktycznej, a tym samym zwiększenie skuteczności procesu nauczania. Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość. Przed rozpoczęciem praktyki przeszkolenie w zakresie bhp.

1. Wykonywanie i koordynacja robót budowlanych (dla kwalifikacji B.18.)
W wyniku realizacji praktyk uczeń powinien/a:
• zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji,
• opanować stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
• zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie,
• zdobyć umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych,
• zdobyć umiejętności wykonywania podstawowych robót budowlanych indywidualnie i w zespołach roboczych,
• zapoznać się z procedurami dokonywania odbioru robót budowlanych,
• zdobyć umiejętności określania wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych,
• zapoznać się z procedurami dokonywania oceny jakości wykonanych robót,
• zdobyć umiejętności wykonywania obmiaru robót.

2. Organizacja robót budowlanych i prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych
W wyniku realizacji praktyk uczeń powinien/a:
• zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie.
• zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie,
• zdobyć umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót budowlanych,
• zdobyć umiejętności organizowania transportu i składowania materiałów oraz wyrobów budowlanych,
• zapoznanie się z planowaniem zagospodarowania terenu budowy,
• zdobycie umiejętności prowadzenia dokumentacji budowy,
• zapoznać się z zasadami planowania prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych,
• zapoznać się z zasadami przyjęcia różnych zleceń produkcyjnych i związanej z tym dokumentacji,
• zdobyć umiejętności dokonania kontroli oceny jakości wykonanych robót,
• wykonać wybrany fragment dokumentacji technicznej (rysunek techniczny) z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego typu CAD,
• analizować dokumentację techniczną w przedsiębiorstwie stosowaną w procesach technologicznych wytwarzania lub naprawy,
• analizować dokumentację magazynową stosowaną w przedsiębiorstwie pracy.

Dopuszcza się realizację programu praktyki zawodowej w zależności od specyfiki poszczególnych jednostek pod kątem praktycznego poznania pracy wydziałów o znaczeniu merytorycznym.

Opracowała: Alina Mazur

[TabNastepny nazwa=geodeta tekst=”Technik geodeta”]

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Technik geodeta: 311104

Materiał nauczania:
1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw geodezyjnych :
• Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
• Zadania produkcyjne.
• Baza techniczna przedsiębiorstwa.

2. Prace geodezyjne do celów projektowych :
• Gromadzenie danych i analiza istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
• Prowadzenie wywiadu terenowego.
• Projektowanie i zakładanie osnów geodezyjnych.
• Wykonywanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych terenu.
• Sporządzanie mapy do celów projektowych.

3. Numeryczne opracowania map:
• Pozyskiwanie danych o terenie różnymi metodami.
• Opracowanie mapy numerycznej.
• Opracowanie map numerycznych do różnych celów.

4. Geodezyjna obsługa budownictwa:
• Organizowanie i prowadzenie prac realizacyjnych.
• Projektowanie i zakładanie osnów realizacyjnych.
• Opracowanie geodezyjne projektu inwestycji i wytyczenie jej w terenie.
• Obsługa geodezyjna budowy inwestycji.
• Wykonywanie pomiarów powykonawczych.
• Wykonywanie pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.

5. Systemy informacji przestrzennej:
• Stosowanie sprzętu komputerowego w systemach SIP.
• Pozyskiwanie danych graficznych i opisowych.
• Skanowanie, wektoryzacji i digitalizacji map. Przetwarzanie informacji.
• Przesyłanie i udostępnianie informacji.
• Zastosowanie systemów SIP w geodezji.

6. Ewidencja gruntów i budynków:
• Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.
• Kontrola ewidencji gruntów i budynków.
• Wykorzystywanie bazy danych ewidencji gruntów do prac geodezyjnych.
• Wykorzystywanie bazy danych geodezyjnych w gospodarce nieruchomościami.

Celem praktyki zawodowej jest:
• Pogłębianie i uzupełnianie wiedzy uczniów zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych w szkole.
• Doskonalenie umiejętności w zakresie: organizowania stanowiska pracy, posługiwania się nowoczesnymi instrumentami stosowanymi w przedsiębiorstwie, wykonywania pomiarów geodezyjnych, wykonywania obliczeń geodezyjnych, sporządzania map i innej dokumentacji geodezyjnej, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska Plan i organizacja zajęć realizowanych w ramach praktyki zawodowej należy dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa .

Opracowała: Marta Szala

[TabKoniec]


Inspektor Danych Osobowych: Ewa Górna inspektor@cbi24.pl