W poniedziałek rozpoczęła się letnia sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie!

W poniedziałek rozpoczęła się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przystąpi do nich w całym kraju ponad 250 tys. zdających. W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy będą przeprowadzane w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi CKE, MEN i GIS.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w Formule 2012 i Formule 2017 potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy w Formule 2019 zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Egzaminy przeprowadzane są dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej oraz letniej. Składają się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, podczas którego do wykonania jest tzw. wyrób, usługa lub dokumentacja. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w informatorze.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać: z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania, czyli minimum 20 punktów, oraz z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania. ‎

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą w tym roku przeprowadzane zgodnie ze specjalnymi wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Artykuł pochodzi ze strony:

https://www.pulshr.pl/przemysl/rozpoczyna-sie-letnia-sesja-egzaminow-potwierdzajacych-kwalifikacje-w-zawodzie,74640.html