Dofinansowanie do zakupu podręczników na rok szkolny 2023-2024

Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2023/2024 objęci zostaną uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:

 • słabowidzenie
 • niesłyszenie
 • słabosłyszenie
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
 • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,
  autyzm, w tym zespół Aspergera,
 • niepełnosprawność sprzężoną w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Program jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych:

 • z zakresu kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia, technikum, liceum ogólnokształcącego.
 • pomocą w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia, technikum.

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosić będzie:

 • dla uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia – do kwoty 390 zł;
 • dla uczniów uczęszczających do technikum – do kwoty 445 zł.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się w terminie ustalonym przez Prezydenta Miasta Zamość do 5 września 2023 r. do  Dyrektora Szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły, u wychowawców klas oraz u pedagoga specjalnego – Renaty Sadowskiej-Bodziuch. Pedagog specjalny udziela również informacji na temat szczegółowych warunków programu.

W przypadku zakupów indywidualnych, dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.