Dofinansowanie do zakupu podręczników

Do dnia 6 września 2021 r. do godziny 9.00 przyjmowane są wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników/ materiałów edukacyjnych/materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

  • słabowidzących;
  • słabosłyszących;
  • niesłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją;
  • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wnioski wraz z załącznikami przekazujemy do pedagoga szkolnego – gabinet nr 30, II piętro.
Załączniki do wniosków: 

  1. kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;
  2. oświadczenie o zakupie podręczników;
  3. oświadczenie o numerze konta.

Dofinansowanie wynosi 390 zł dla uczniów BSIS, 445 zł dla uczniów Technikum.
Wnioski i załączniki można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej szkoły lub od wychowawców i w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania: