Doradztwo zawodowe na platformie e-podręczniki

Informujemy, że na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl, pod kaflem DORADZTWO ZAWODOWE zostały udostępnione bezpłatne e-materiały z zakresu doradztwa zawodowego.

E-materiały zostały przygotowane w ramach Projektu „Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego” POWR.02.14.00-00-1002/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Informacje zawodoznawcze dedykowane są dla uczniów, a także pracującej z uczniami kadry, która realizuje zadania z zakresu orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego (szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące) na poszczególnych etapach edukacji.

Informacja ze strony: https://doradztwo.ore.edu.pl/nowe-e-materialy-wspierajace-proces-doradztwa-zawodowego/