Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Dzieci Zamojszczyzny

w Zamościu

 na rok szkolny 2012 / 2013:

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) do szkół wchodzących w skład zespołu dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

 

2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

 

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezależnie od kryteriów, o których mowa w niniejszym regulaminie (zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad Dz.U. Nr 13, poz. 125 z pó
źn. zm.).

 

4. O przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i  technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

a. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

b. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej, gdzie nauka zawodu odbywa się u pracodawców powinni posiadać
z uwzględnieniem pp. a) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie pracodawcy o tym, że po ogłoszeniu list przyjętych do szkoły taka umowa zostanie z nimi zawarta.

d. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

e. Kandydaci do klasy integracyjnej powinni posiadać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) dołączoną do podania o przyjęcie do szkoły w formie oświadczenia; nabór do klas integracyjnych odbywa się na zasadzie pełnej akceptacji rodziców wszystkich dzieci w oddziale.

 

5. Kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wymienionych w ust. 4 decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych.

W razie równej liczby tych punktów ostateczne ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.

 

6. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria, uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od profilu w liceum ogólnokształcącym lub kierunku kształcenia w szkole zawodowej),

2) inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

c) osiągnięcia sportowe, artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym

d) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1) oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt. 2),

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, przy czym liczba ta powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1) oraz za inne osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt. 2).

 

7. Listę konkursów, o których mowa w ust. 6 pkt 2) lit. b, uwzględnianych
w procesie rekrutacji określił Lubelski Kurator Oświaty:

1) języka angielskiego

2) języka niemieckiego

3) języka rosyjskiego

4) języka francuskiego

5) polonistyczny

6) historyczny

7) języka polskiego – krasomówczy

8) matematyczny

9) fizyczny

10) chemiczny

11) biologiczny

12) geograficzny

13) Języka hiszpańskiego

 

 8. Kandydat ubiegający się o przyjcie do klasy pierwszej może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów za wyniki z egzaminu gimnazjalnego:

     z języka polskiego

     z matematyki

     z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

     z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia

     z języka obcego (poziom podstawowy)

będą mnożone przez 0,2 pkt.

Liczba punktów rekrutacyjnych dla uczniów wynosi 74  pkt

2) 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie
z zasadami:

a) 20 punktów ocena: celujący,

b) 18 punktów ocena: bardzo dobry,

c) 15 punktów ocena: dobry,

d) 8 punktów ocena: dostateczny,

e) 2 punkty ocena: dopuszczający;

 

 9. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

a) 4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, zgodnie z pkt. 7

(1 konkurs  4 pkt. , 2 konkursy  8 pkt., 3 i więcej  10 pkt.),

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie  2 pkt, 2 i więcej 4 pkt.) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:

– zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

– zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

– zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na .świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:

a. działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi,

lub

b. działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

 

10. Rekrutacja kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową. dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granic. lub ukończyli szkołę. za granic. określa § 5 ust. 5 rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół. do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.)

 

11. Przy przyjmowaniu do szkół: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

12. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów będą stosowane dodatkowe kryteria do momentu zróżnicowania kandydatów:

1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, o którym mowa w ust.  8 pkt 4) regulaminu,

3) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na punkty zgodnie z ust 8 podpunkt 2)

4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,

6) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w ust 6 p.4) zbieżnej z rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia,

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę ze wskazanego przez szkołę przedmiotu.

 

12a. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryterium,
o którym mowa w ust. 6 pkt 4) regulaminu.

 

13. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydatów, o których mowa w ust. 12a, podwaja się.

 

14. Zajęcia edukacyjne, brane pod uwagę do punktacji:

 język polski,

 matematyka,

 język obcy nowożytny (występujący na świadectwie jako obowiązkowy),

 przedmiot zależny od profilu lub kierunku kształcenia w wybranej klasie:

a. liceum ogólnokształcące:- informatyka

b. technikum:– fizyka,

z wyjątkiem:technik informatyk – informatyka

c. zasadnicza szkoła zawodowa – fizyka

 

15. W przypadku zastosowania bezpośredniego naboru (na poziomie szkoły) ustala się następujące progi punktowe przyjęcia kandydatów do szkół i klas:

do  liceum ogólnokształcącego minimum 50 pkt,

do technikum minimum 50 pkt

do klas zawodowych uczniowie przyjmowani są bez limitu punktów

 

16. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

 

17. Szkoły wymienione w ust. 4 biorą udział w scentralizowanym elektronicznym naborze na poziomie Miasta Zamość.

 

18. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych, podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, o przyjęcie do których się ubiegają.

 

19. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem postanowień regulaminu, jest wystarczająca do przyjęcia.

 

20. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

 

21. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach, ustalonych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty,
a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem Zasad rekrutacji.

 

22. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego (w liceach ogólnokształcących), profilu (w liceach profilowanych), kierunku kształcenia (w szkołach zawodowych).

 

23. Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów
i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych, wymienionych
w ust. 3 regulaminu, jest większa niż liczba planowanych miejsc stosuje się ogólne zasady rekrutacji.

 

24. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały wymaganych dokumentów (tj. świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego), w terminie
4 lipca 2012 r. od godz 13.00 – 6 lipca 2012 r do godz 13. 00.

 

25. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 24 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

 

27. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

 

28. Kandydaci na pierwszy semestr policealnej szkoły zawodowej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

29. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy szkoły policealnej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

30. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

32. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły policealnej niezależnie od kryteriów o których mowa w ust. 29.

 

33. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły policealnej mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

34. Terminarz rekrutacyjny do szkoły policealnej ustali dyrektor szkoły na podstawie wytycznych Lubelskiego Kuratora Oświaty i ogłosi na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.

 

35. W przypadkach nie opisanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).