Wnioski o stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zamość

Wnioski o stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zamość składamy w sekretariacie szkoły w terminie 1-15 września. Wnioski po tym terminie składane są bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość z uzasadnieniem złożenia go po terminie.

Warunki uprawniające do otrzymania wsparcia są określone w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość (załącznik do uchwały nr XXXI/351/05 Rady Miejskiej w Zamościu  z dnia 21 marca 2005 r -tekst jedn. Dziennik  Urzędowy Województwa Lubelskiego z 31 stycznia 2017 roku, poz. 484):

  • dochód na członka rodziny nie wyższy niż 600 zł netto,
  • uczęszczanie dziecka do szkoły
  • zamieszkiwanie na terenie Miasta Zamość
  • stypendium przysługuje uczniowi nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Dochód liczony z 1 ha przeliczeniowego-345 zł.

O stypendium mogą się również ubiegać uczniowie z Ukrainy, ale tyko ci, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Art. 2 ust. 1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Warunki uprawniające do otrzymania wsparcia są te same co określone w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość (załącznik do uchwały nr XXXI/351/05 Rady Miejskiej w Zamościu  z dnia 21 marca 2005 r -tekst jedn. Dziennik  Urzędowy Województwa Lubelskiego z 31 stycznia 2017 roku, poz. 484):

  • dochód na członka rodziny nie wyższy niż 600 zł netto,
  • uczęszczanie dziecka do szkoły
  • zgłoszenie pobytu na terenie Miasta Zamość
  • stypendium przysługuje uczniowi nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku dochodów brane pod uwagę są tylko dochody otrzymywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przez członków rodziny przebywających w Polsce a rodzaj dochodów i sposób obliczania dochodu jest identyczny jak przy stypendiach dla uczniów polskich. Dodatkowo należy pamiętać, aby wniosek wypełniony był czytelnie w języku polskim.

Osoby składające wnioski o stypendia socjalne proszone są o zbieranie faktur. Dotyczy to obywateli Polski i Ukrainy.

Dokumenty do pobrania: