Solidarni z Ukrainą

straż graniczna

Innowacja – straż graniczna

    Cele edukacyjne:

    1.    Nauczanie przedmiotu “Straż Graniczna” powinno służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów, przygotowaniu ich do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych, w tym MON i MSWiA.

2.    Nauczanie przedmiotu ma na celu wstępne zapoznanie uczniów z problematyką ochrony granic RP, kształtowanie postaw i działań skierowanych na rzecz zachowania ich nienaruszalności.

3.      Przygotowanie uczniów do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze kształcenia zawodowego, a następnie w formacjach zmilitaryzowanych.

4.      Zapoznanie uczniów z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Straży Granicznej, pobyt osób w strefie nadgranicznej oraz z zasadami przekraczania granicy państwowej.

5.       Kształtowanie racjonalnych zachowań w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zagrożenia.

6.     Kształtowanie umiejętności współdziałania, działania w zespole i zdolności podporządkowania się innym, dyscypliny, systematyczności, kontroli własnych zachowań.

7.      Rozwijanie postaw patriotycznych, poszanowania tradycji i symboliki narodowej oraz przestrzegania prawa.

Dla zainteresowanych zamieszczamy tematy lekcji

Translate »