Konkurs Plastyczny “Greckie klimaty”.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez MDK im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Konkurs polega na wykonaniu pracy, która przedstawiałaby historię, kulturę i krajobraz Grecji.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Greckie klimaty”- Zamość 2021


Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
Cel konkursu
1. Motywowanie do poznawania kultury i cywilizacji Grecji – kolebki kultury europejskiej.
2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
3. Inspirowanie do pracy twórczej.
Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo -wychowawczych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zamość.
Warunki uczestnictwa:
1. Wiek uczestników: 11- 19 lat.
2. Uczestnicy konkursu powinni odnieść się do kultury i cywilizacji Grecji np.
jej tradycji, historii, architektury, krajobrazu lub innych aspektów kojarzących
się z Grecją.
3. Technika prac: malarstwo, grafika, batik, rysunek oraz techniki mieszane – płaskie (nie będą przyjmowane prace wykonane następującymi technikami: wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.).
4. Format prac: 50/ 70. Prac nie należy oprawiać.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
6. Opis pracy drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora (klasa), kategoria, dokładny adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.
7. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia informujemy,
że prace na ww. konkurs plastyczny mogą być przesyłane lub przekazywane przez osoby indywidualne.
8. Rodzic/ opiekun prawny uczestnika (na odwrocie pracy) podaje wszelkie wymagane informacje: imię, nazwisko i wiek autora (klasa), kategoria, dokładny adres i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela.
9. W przypadku braku możliwości druku wymaganych oświadczeń rodzic/ opiekun prawny uczestnika (ręcznie na oddzielnej kartce) oświadcza, iż wyraża zgodę na udział dziecka w wyżej wymienionym konkursie, przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz publikację prac w tym wizerunków autorów na stronie internetowej Organizatorów, profilu Facebook’owym, ogólnodostępnej wystawie oraz w środkach masowego przekazu. Ponadto oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Obowiązek informacyjny zamieszczony na stronie Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
10. Prace należy nadsyłać lub przekazywać w terminie do 23 kwietnia 2021 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK oraz na stronie Facebook placówki.
12. Prace przechodzą na własność organizatora.
13. Przesłanie pracy i danych autora jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO. 


Kategorie wiekowe:
Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy 5 – 6
Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy 7 – 8
Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych do 19 r. ż.

Nagrody:
1. Przewidziano dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii.
2. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYCH.doc”] [gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/PRZETWARZANIE-DANYCH-OSOBOWYCH-1.doc”]