KONKURS PLASTYCZNY “Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro “

KOMUNIKAT O KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA WOJEWÓDZTW: 

LUBELSKIEGO, MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO                         

 

dotyczący  organizacji 

XX edycji ogólnopolskiego konkursu  geologiczno-środowiskowego

Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze  wczoraj, dziś i jutro

odbywającego się w 2019 roku pod hasłem: 

POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI

 

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.  

 

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony konkursowe. Półfinały rozegrane zostaną w obrębie poszczególnych regionów i przeprowadzone będą przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG–PIB) w Warszawie oraz placówki regionalne PIG-PIB: Oddział Dolnośląski we

Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski w Szczecinie. Zwycięzcy półfinałów rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XX EDYCJI KONKURSU. 

 

Mieszkamy na planecie żywiołów. Staramy się je poznać, zrozumieć, a nawet okiełznać  i wykorzystać ich moc. Z pewnym wyprzedzeniem i w miarę precyzyjnie potrafimy już dziś przewidzieć wylewy rzek, uderzenia huraganów, a nawet upadek meteorytu, ale kataklizmy natury geologicznej często pozostają dla nas tajemnicą niemal do ostatnich sekund przed ich nadejściem. Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami to fascynujące i jednocześnie przerażające spektakle przyrody, uwalniające w ułamkach sekund niszczycielską energię, która przypomina nam o potędze żywiołów i bezradności człowieka wobec sił natury.

W długiej, liczącej około 4,6 miliarda lat historii Ziemi zjawiska te zdarzały się wielokrotnie. Właściwie od momentu, kiedy Ziemia ostygła i utworzyła się jej twarda skorupa skalna, podlegała ona

nieustannym     zmianom    zachodzącym    pod    wpływem    żywiołów    obdarzonych    ogromną     siłą 

– destrukcyjną, ale też twórczą. Zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości kształtują one oblicze świata! Drogi uczestniku konkursu. Puść wodze swojej wyobraźni, fantazji i udaj się w podróż, której celem będzie spotkanie z najpotężniejszym Twoim zdaniem z żywiołów, który najmocniej odcisnął swoje piętno w wyglądzie naszej planety lub spowodował największe jej spustoszenie. Raporty  z wyprawy prześlijcie nam w formie prac plastycznych. Powodzenia!

 

 

 

I etap konkursu – finał regionalny (półfinał)

Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej  do odpowiedniej siedziby organizatora – dla województw lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego jest to Muzeum Geologiczne  PIG – PIB  w Warszawie. Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej). W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone (miejsca I-III) i wyróżnione w regionie. Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich szkół podstawowych za granicą. Prace należy przysyłać do Muzeum Geologicznego PIG-PIB  w Warszawie (adres poniżej)  z dopiskiem: “KONKURS – …………… ” (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS – UKRAINA).

Uroczystość półfinałowa dla województw lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego odbędzie się 17 maja 2019 r. w Muzeum Geologicznym PIG – PIB w Warszawie.

 

Warunki formalne przyjęcia pracy:

  • format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do 2 cm),
  • ilość nadsyłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń,
  • wraz z pracą należy przesłać formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac lub uczestnika, w przypadku, gdy jest on pełnoletni
  • niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności i jakości (np. przyklejenie, a nie zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki z danymi z formularza),
  • termin nadsyłania prac – 15 marca 2019 r. (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego)

Zgłoszenia przyjmuje pani Marta Szala