Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

BARWY JESIENI

Organizator konkursu:

Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Cele konkursu:

Cel główny: rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni młodzieży;

 • Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody;

 • Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu;

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników;

 • Popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi;

 • Zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) o tematyce związanej z jesienią. Prace należy wykonać w formacie A4. Dopuszcza się tylko prace wykonane na arkuszu bloku technicznego. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZSP Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Zasady udziału w konkursie:

 • Udział w konkursie jest dobrowolny;

 • Praca powinna posiadać 1 autora;

 • Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu – osoba zgłaszająca pracę na konkurs zapewnia, że posiada pełnię praw autorski do wykonanego obrazu;

 • Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 prace;

 • Prace powinny posiadać na odwrocie dane autora: imię, nazwisko, a także klasę do której uczęszcza wykonawca obrazu;

 • Prace należy dostarczyć do dnia 07.11.2016 do biblioteki szkolnej;

 • Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego Regulaminu;

 • Organizator uzyskuje pełne prawo nieodpłatnego wykorzystywania prac.

   

Kryteria oceny:

 • Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu;

 • Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia;

 • Jurorzy oceniając przyniesione na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

Nagrody dla laureatów:

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną umieszczone na gazetce ściennej.