Uwaga! Konkurs plastyczny.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ABC BEZPIECZEŃSTWA W SIECI”

Organizator konkursu:

Pedagog szkolny i biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Cele konkursu:

Cel główny: uczenie młodzieży rozsądnego i świadomego korzystania z Internetu.

Cele szczegółowe:

Uczestnicy:

 • umieją wskazać zagrożenia, które są związane z korzystaniem z Internetu;
 • potrafią wskazać zasady, które należy przestrzegać, aby uchronić się przed niebezpieczeństwami;
 • znają zasady bezpiecznego korzystania z sieci;
 • wiedzą, że należy krytycznie podchodzić do tego, co jest umieszczone w Internecie;
 • znają zasady postępowania w razie cyberprzemocy;
 • zostają uwrażliwieni na kulturę słowa w Internecie;
 • wiedzą jakie ryzyko, wiąże się z uzależnieniem od sieci;
 • rozważnie i z umiarem korzystają z Internetu;
 • wiedzą, jak reagować w razie zetknięcia się z nieakceptowanymi zachowaniami;
 • wiedzą, że należy stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec osób poznanych w sieci.

Przedmiot konkursu:

Uczniowie biorący udział w konkursie mają za zadanie wykonać plakat (pracę plastyczną), który dotyczy następujących, przykładowych zagadnień:

 • cyberprzemoc (na czym polega, jak się przed nią bronić);
 • bezpieczne spędzanie wolnego czasu w sieci (gry online, portale społecznościowe, czaty);
 • hakerzy i crackerzy (jakie mogą być skutki ich działalności);
 • rozważne umieszczanie informacji o sobie w sieci;
 • zagrożenia jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu;
 • rodzaje niebezpiecznych zachowań w sieci;
 • kultura w sieci;
 • uzależnienie od Internetu;
 • metody ochrony komputera przed zagrożeniami w sieci (firewall, antywirus).

Możliwe jest wykonanie pracy, która dotyczy także innych, nie wymienionych powyżej, elementów. Ważne jest, aby praca dotyczyła bezpieczeństwa w sieci. Technika pracy dowolna. Praca należy wykonać w formacie minimum A3.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZSP Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

Zasady udziału w konkursie:

 • Pracę należy wykonać samodzielnie – osoba zgłaszająca pracę na konkurs zapewnia, że posiada pełnię praw autorski do wykonanego obrazu;
 • Praca powinna mieć jednego autora;
 • Udział w konkursie jest dobrowolny;
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace;
 • Na odwrocie pracy powinny znajdować się następujące dane autora: imię i nazwisko, klasa (do której uczęszcza wykonawca plakatu);
 • Pracę należy dostarczyć do dnia 06.12.2016 do biblioteki szkolnej;
 • Organizator uzyskuje pełne prawo nieodpłatnego wykorzystywania prac.

Kryteria oceny pracy:

 • Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury;
 • Prace nie spełniające kryteriów wymienionych w Regulaminie, nie będą oceniane;
 • Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące elementy: pomysłowość; jakość, estetyka wykonania, zgodność z tematem, dobór materiałów.

Nagrody:

Osoba, której praca zostanie najwyżej oceniona, wygra kalkulator graficzny. Osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają kalkulator prosty. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie uzyskają 20 punktów z zachowania.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Po zakończeniu konkursu prace zostaną umieszczone na gazetce ściennej przed wejściem do biblioteki.