Nasza szkoła przystąpiła do kolejnego projektu. Tym razem jest to „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4-Kształcenie zawodowe.

Projekt realizowany będzie przez Miasto Zamość na rzecz prowadzonych szkół: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu: 25 marca 2021

Wartość projektu ogółem: 11 228 964,97 zł

Kwota dofinansowania UE: 9 544 620,22 zł

Okres realizacji: 01.01.2021-30.09.2023

Główny zakres projektu:

  • projekt obejmie 765 uczniów z Zespołów Szkół Ponadpodstawowych  Nr 1 (T), 2 (T), 3 (T),  4 ( T i B), 5 (T) oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy w SOSW w Zamościu;
  • 424 uczniów uzyska dodatkowe kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy;
  • 433 uczniów zostanie osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
  • zdobycie doświadczenia zawodowego przez 509 uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół,  zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem;
  • podniesienie kwalifikacji 41 nauczycieli zawodu z tych szkół;
  • zacieśnienie współpracy tych szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • doposażenie szkół z projektu w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawców.