Służba celna

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

Krótki opis innowacji

Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej oraz realizacji polityki celnej.

Nasza szkoła prowadzi zajęcia w formie kursu, który przygotowuje uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do służby w tej formacji z zachowaniem zasad dyscypliny.

Cele edukacyjne:

 • Przygotowanie uczniów do pełnienia służby celnej oraz kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach.
 • Przekazanie wiedzy z zakresu przepisów celnych niezbędnej do samodzielnego wykonywania obowiązków służbowych w podstawowej grupie stanowisk.
 • Kształtowanie u młodzieży odporności psychicznej, dyscypliny oraz umiejętności współdziałania i kierowania zespołem.
 • Przekazanie niezbędnych wiadomości dotyczących Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, środków taryfowych, wartości celnej, reguł pochodzenia towarów, środków i ograniczeń pozataryfowych.
 • Przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących: obowiązków organów podatkowych związanych z poborem podatków, zasad oznaczania wyrobów znakami akcyzy, oraz szczególnego nadzoru podatkowego
 • Wyposażenie uczniów w podstawy wiedzy zawodowej z zakresu Kodeksu karnego skarbowego i prawa dewizowego.
 • Przekazanie wiedzy niezbędnej do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego funkcjonariusza celnego.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku do ojczyzny i jej tradycji, przygotowanie do udziału w życiu społecznym i zawodowym.
 • Kształtowanie zewnętrznego wizerunku oraz promocja Służby Celnej.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie praktycznej przez wysokiej klasy specjalistów, a są to między innymi: 

 • musztra indywidualna i zespołowa,
 • szkolenie bojowe na poligonie,
 •  strzelanie sportowe i bojowe,
 • blok zajęć specjalistycznych na placówkach „SC”,
 • patrolowanie granicy (lądowej i wodnej),
 • poznawanie sprzętu będącego na wyposażeniu „SC”,
 • obóz militarno-survivalowy itp


Zadania Służby Celnej

 • nadawanie towarom przeznaczenia celnego,
 • wymiar i pobór podatku od towaru i usług z tytułu importu towarów,
 • wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców,
 • współdziałanie przy realizacji wspólnej Polityki Rolnej,
 • współpraca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej, 

JEŻELI NIE BOISZ SIĘ rygoru mundurowego, zdobywania wiedzy, ewentualnej pracy na granicy, kontaktu z ludźmi – to „SC” JEST DLA CIEBIE !!!!!  

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!