Straż graniczna

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie

Krótki opis innowacji

Do ochrony granicy państwa na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego służy umundurowana i uzbrojona formacja, wyposażona w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny – to Straż graniczna.

Nasza szkoła prowadzi zajęcia w formie kursu, który przygotowuje uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do służby w tej formacji z zachowaniem zasad dyscypliny.

Cele edukacyjne:

 • Nauczanie przedmiotu “Straż Graniczna” powinno służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów, przygotowaniu ich do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych, w tym MON i MSWiA.
 • Nauczanie przedmiotu ma na celu wstępne zapoznanie uczniów z problematyką ochrony granic RP, kształtowanie postaw i działań skierowanych na rzecz zachowania ich nienaruszalności.
 • Przygotowanie uczniów do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze kształcenia zawodowego, a następnie w formacjach zmilitaryzowanych.
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Straży Granicznej, pobyt osób w strefie nadgranicznej oraz z zasadami przekraczania granicy państwowej.
 • Kształtowanie racjonalnych zachowań w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zagrożenia.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania, działania w zespole i zdolności podporządkowania się innym, dyscypliny, systematyczności, kontroli własnych zachowań.
 • Rozwijanie postaw patriotycznych, poszanowania tradycji i symboliki narodowej oraz przestrzegania prawa.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie praktycznej przez wysokiej klasy specjalistów, a są to między innymi: 

 • musztra indywidualna i zespołowa,
 • szkolenie bojowe na poligonie,
 •  strzelanie sportowe i bojowe,
 • blok zajęć specjalistycznych na placówkach „SG”,
 • patrolowanie granicy (lądowej i wodnej),
 • poznawanie sprzętu będącego na wyposażeniu „SG”,
 • obóz militarno-survivalowy itp


Nasz profil to duża szansa na późniejszą pracę w Straży Granicznej – poprzez to, że jesteśmy wschodnią granicą UE. 

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY CIEKAWYM KIERUNKIEM i NIE BOISZ SIĘ WYZWAŃ – to „SG” JEST DLA CIEBIE !!!!!  

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!