Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki

 • 1 rok (2 semestry)

Nauczane języki obce

 • język angielski

Krótki opis zawodu

Asystent osoby niepełnosprawnej organizuje wsparcie, udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobie niepełnosprawnej.

Czym zajmuje się asystent osoby niepełnosprawnej?

 • Organizuje pracę z osobą niepełnosprawną
 • Wykonuje czynności opiekuńcze
 • Aktywizuje osoby niepełnosprawne do samodzielności życiowej
 • Wspiera osoby niepełnosprawne w trudnych sytuacjach życiowych

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w ośrodkach i domach pomocy społecznej, oddziałach PCK, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach terapeutycznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym placówki wsparcia dziennego), placówkach poradnictwa rodzinnego, szpitalach specjalistycznych, jednostkach samorządu terytorialnego.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować 8 godzin, ale zdarza się, że swoją pracę będziesz wykonywać w ciągu całej doby, jak również w niedziele i święta.
 • Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w których prowadzona jest rehabilitacja chorego lub na otwartej przestrzeni.
 • Musisz być przygotowany na znaczny wysiłek fizyczny, związany z transportem osoby niepełnosprawnej.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować samodzielnie.
 • Musisz utrzymywać częste kontakty z placówkami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym oraz dobry kontakt emocjonalny z chorymi.
 • Twoja praca nie będzie zrutynizowana.
 • Praca w tym zawodzie wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych.
 • W tym zawodzie kontakty z ludźmi są bardzo częste i mogą nieść duże ryzyko powstawania konfliktów.

Kariera edukacyjna

 • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!