Technik geodeta

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • matematyka

Krótki opis zawodu

Technik geodeta wykonuje oraz opracowuje wyniki pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych powykonawczych i kontrolnych oraz prac związanych
z katastrem nieruchomości. Współdziała z inżynierem
geodetą przy prowadzeniu pomiarów satelitarnych,
grawimetrycznych i fotogrametrycznych. 

Czym zajmuje się technik geodeta?

 • Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowuje wyniki pomiarów
 • Sporządza opracowania kartograficzne
 • Wykonuje prace związane z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych
 • Wykonuje geodezyjne pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
 • Modernizuje i aktualizuje kataster nieruchomości
 • Wykonuje prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami

Kariera zawodowa

 • Pracę znajdziesz w firmach geodezyjnych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej.
 • Pracując w administracji państwowej, musisz uzyskać status urzędnika państwowego.

Warunki pracy

 • Będziesz pracować z reguły w stałych godzinach, 6–9 godzin. Czas pracy może ulec wydłużeniu lub jest ruchomy podczas prac polowych.
 • Możesz pracować zarówno w terenie, jak i w biurze. Prace geodezyjne w terenie są wykonywane w otwartej przestrzeni we wszystkich porach roku, na terenach o różnym ukształtowaniu i różnym stopniu dostępności.
 • Będziesz pracować najczęściej w pozycji stojącej. Będziesz również pokonywać duże odległości pieszo.

Kontakt z innymi

 • Będziesz pracować indywidualnie lub zespołowo, w zależności od wykonywanych czynności. Praca kameralna wykonywana jest samodzielnie i kontakty z ludźmi należą do wyjątków. Natomiast prace terenowe wymagają uczestnictwa całego zespołu i jego ścisłej współpracy. Zespołowy charakter prac terenowych wymagać będzie umiejętności współdziałania w grupie i komunikatywności.
 • Będziesz wykonywać czynności, które należą do rutynowych.
 • Będziesz odpowiadać za powierzony sprzęt i urządzenia.

Kariera edukacyjna

 • W związku z postępem technicznym przy numerycznym opracowaniu wyników pomiarów przydatna jest umiejętność posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami przetwarzania danych, konieczną umiejętnością jest również obsługa komputera.
 • Praca w administracji wymaga umiejętności urzędniczych – musisz umieć sporządzać dokumentację urzędową, prowadzić korespondencję, obsługiwać urządzenia biurowe i komputerowe.
 • Będziesz pracować również na podstawie przepisów prawa, stąd powinieneś śledzić zmiany w prawie geodezyjnym, administracyjnym i cywilnym.
 • Niezbędne będzie posiadanie prawa jazdy.

JEDYNA PUBLICZNA SZKOŁA TEGO TYPU
W ZAMOŚCIU !

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!