Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kiecana.
 • E-mail: t.kiecana@zsp4zamosc.edu.pl
 • Telefon: 663 486 681

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 • Adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość
 • E-mail: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl
 • Telefon: 84 639 26 38

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada:

 • podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • windę 
 • toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 • szereg pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegóły udostępnienia obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych zostały szczegółowo opisane na odrębnej stronie internetowej:  http://winda.zsp4zamosc.edu.pl sporządzonej na potrzeby projektu “Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu”

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej www.zsp4zamosc.edu.pl zastosowana jest wtyczka dostępności firmy UserWay (niebieski okrąg znajdujący się po lewej górnej stronie) wspomagająca przeglądanie witryny osobom niepełnosprawnym. Wtyczkę można uruchomić kursorem myszy, bądź kombinacją klawiszy Ctrl + U. Do nawigacji klawiaturą po menu dostępności służy klawisz Tab lub klawisze strzałek, do zatwierdzania klawisz Enter lub Spacja.

Funkcje wtyczki:

 • Nawigacja klawiaturą
 • Czytanie treści
 • Zmiana kontrastu
 • Podświetlanie linków
 • Zmiana rozmiaru tekstu
 • Zwiększenie odstępu między tekstami
 • Zatrzymanie animacji
 • Zmiana czcionki na bardziej czytelną
 • Zwiększenie kursora / Włączenie “przewodnika do czytania”