Nabór 2023/2024

Poniżej przedstawiamy wykazy zawodów, przedmiotów rozszerzonych, które będą realizowane w tych zawodach oraz przedmioty punktowane przy naborze ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Technikum Nr 4 – nauczane języki obce to język angielski i język rosyjski.

We wszystkich klasach technikum przedmioty punktowane to język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot dodatkowy zależny od wybranego zawodu.

Zawód Przedmiot rozszerzony Przedmiot punktowany
Technik aranżacji wnętrzjęzyk angielski geografia
Technik budownictwa matematyka geografia
Technik robót wykończeniowych w budownictwie matematyka geografia
Technik geodeta geografia geografia
Technik informatyk język angielski informatyka
Technik technologii żywności język angielski geografia
Technik budowy dróg geografia geografia
Technik technologii drewna biologia geografia
Technik inżynierii sanitarnej biologia biologia

V Liceum Ogólnokształcącego o profilach do wyboru:

  • stylizacja i wizaż,
  • straż graniczna,
  • służba celna,

gdzie nauczanym językiem obcym będzie język angielski i język rosyjski, przedmiotami rozszerzonymi język angielski i geografia. Przy rekrutacji do tego typu szkoły przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język obcy nowożytny i geografia.

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w zawodach:

  • kucharz,
  • fryzjer,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • murarz-tynkarz,
  • stolarz,
  • tapicer,

gdzie nauczanym językiem obcym będzie język angielski, przedmiotami punktowanym będą język polski, matematyka, język obcy nowożytny i geografia, a praktyczna nauka zawodu odbywała się będzie w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Skierowania na badanie lekarskie szkoła wydaje od 20 maja 2024 roku lub ze względu na sytuację epidemiologiczną w innej formie i czasie.

Powyższy tekst pochodzi z regulaminu rekrutacyjnego ZSP4 w Zamościu: https://www.zsp4zamosc.edu.pl/strefa-kandydata/regulamin-rekrutacji/

Jeśli macie jakieś pytania, chcecie się czegoś więcej dowiedzieć piszcie: nabor@zsp4zamosc.edu.pl