Nasz Statut stanowi, że:

  1. Uczeń Zespołu ma prawo do:
    1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
    2.  poszanowania godności osobistej,
    3.  opieki wychowawczej,
    4.  korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej pomocy socjalnej w uzasadnionych przypadkach losowych,
    5. swobody wyrażania myśli i przekonań, światopoglądu i religii przy założeniu, że nie naruszają one dóbr osobistych innych osób będących członkami społeczności szkolnej,
    6.  rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
    7. jawnej, obiektywnej, sprawiedliwej oceny i bieżącej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności,
    8. pomocy w przypadku trudności w nauce i zwalczaniu niepowodzeń szkolnych poprzez uczestnictwo w zespołach wyrównawczych i korzystania z pomocy koleżeńskiej,
    9.  korzystania z pomieszczeń szkolnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
    10.  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych.
    11.  skorzystania raz w semestrze z „szansy” z każdego przedmiotu
  2. Uczeń ma obowiązek:
    1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
    2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych ludzi,
    3. troski o własne bezpieczeństwo, higienę, zdrowie, rozwój i życie swoje i kolegów,
    4. dbać o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, utrzymanie czystości na terenie szkoły,
    5. dbać o odpowiedni strój;
      • Strój codzienny:
        • Powinien być czysty, schludny i estetyczny.
        • Nie powinien być strojem żadnej subkultury ani grupy nieformalnej.
        • Jego elementy nie mogą obrażać uczuć religijnych innych osób.
      • Strój galowy – obowiązuje podczas uroczystości i imprez szkolnych:
        • Dla dziewcząt wskazane są: białe bluzki i ciemne spódnice lub spodnie
        • Dla chłopców wskazane są : białe koszule i ciemne spodnie.
    6. usprawiedliwić nieobecność do końca następnego tygodnia od powrotu do szkoły. W przypadku nieobecności dłuższej niż 1 tydzień, uczeń, lub jego prawni opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia wychowawcy klasy przyczyny nieobecności, nie później niż do końca 2-go tygodnia nieobecności.
  3. Jeżeli uczeń objęty obowiązkiem nauki opuści bez usprawiedliwienia w miesiącu kalendarzowym 50% lub więcej obowiązkowych zajęć lekcyjnych, wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałej sytuacji rodziców, bądź prawnych opiekunów ucznia oraz pedagoga szkolnego. Jeżeli w roku szkolnym uczeń ponownie przekroczy w miesiącu 50% nieobecności bez usprawiedliwienia, wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który przesyła informację o niespełnianiu obowiązku nauki właściwemu, ze względu na miejsce zamieszkania ucznia organowi samorządowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta)
  4. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych powoduje zabranie telefonu do „depozytu”. Aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

Nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia czuwa Samorząd Uczniowski. W przypadku łamania praw, uczeń zgłasza w/w zdarzenia Rzecznikowi Praw Ucznia. Ostateczną decyzję o sprawach spornych podejmuje Dyrektor Zespołu w oparciu o Statut lub inne przepisy oświatowe.