Rekrutacja uczniów do klas integracyjnych

         Do klasy integracyjnej może uczęszczać od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz od 5 do 15 uczniów pełnosprawnych. W związku z ograniczoną ilością miejsc w klasach integracyjnych poszczególnych typów szkół ZSP Nr 4, liczy się kolejność zgłoszeń oraz posiadanie aktualnej dokumentacji wymaganej do przyjęcia.

            Zapraszamy na indywidualne konsultacje z dyrekcją szkoły, nauczycielami wspomagającymi oraz pedagogiem szkolnym w celu dopasowania naszej oferty edukacyjnej do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia.

       Jeżeli w twoim życiu ważne są życzliwość i tolerancja, a ponadto lubisz uczyć się komfortowych warunkach (podział na grupy do 10 osób, przyjazna atmosfera, pomoc nauczyciela wspomagającego, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania), to klasa integracyjna jest właśnie dla Ciebie.

 

 DOKUMENTACJA WYMAGANA OD UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEO UBIEGAJACEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY INTEGRACYJNEJ

 

 1. podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej lub pobrane z sekretariatu szkoły,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej z uwagi na:
  • niesłyszenie,
  • słabosłyszenie,
  • słabowidzenie,
  • niepełnosprawność ruchową,
  • upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
  • autyzm, w tym z zespół Aspergera,
  • niepełnosprawności sprzężone.
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Branżowej lub Technikum 5 – letniego.

 

    Do Technikum 5 – letniego oraz Liceum Ogólnokształcącego nie możemy przyjmować uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną.

 

    Rekrutacja uczniów pełnosprawnych do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) i ucznia.

    Uczniowie pełnosprawni zakwalifikowani do klasy integracyjnej powinni wyróżniać się wysoką kulturą osobistą, poczuciem odpowiedzialności oraz dojrzałością społeczną.