• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 20 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 28 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 15 lipca 2024r.
  • W terminie od 15 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 19 lipca 2024r.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w harmonogramie.
  • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
  • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 – https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=12531

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe – https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11982

Informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024 – https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Wykaz wolnych miejsc w szkołach – https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=rekr