czlowiek

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W NASZEJ SZKOLE

 

           W codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniem bierzemy pod uwagę jego indywidualne możliwości i predyspozycje, staramy się zminimalizować trudności w nauce oraz zwiększyć motywację do dalszego rozwoju.

            Organizując pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla naszych uczniów stawiamy sobie do realizacji dwa główne cele:

1.dostrzec w porę każdego ucznia, który ma problemy i pomóc mu je rozwiązać,

2.rozwijać pasje, zdolności i zainteresowania młodzieży.

        Zgodnie z prawem oświatowym pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają w ZSP Nr 4 nauczyciele prowadzący z uczniem zajęcia, wychowawcy, nauczyciele wspomagający, pedagog szkolny. Wszystkie działania odbywają się za zgodą i we współpracy z rodzicami uczniów. Współpracujemy również z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

             Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

lisc

Kto może skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej

lisc1

   1. Obligatoryjnie uczniowie posiadający opinie wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a zatem uczniowie:

 • niepełnosprawni,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowani społecznie,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja),
 • szczególnie zdolni,
 • przewlekle chorzy,
 • przeżywający niepowodzenia szkolne,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • będący w trudnej sytuacji bytowej, kryzysowej lub traumatycznej
 • mający trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

      2. Każdy uczeń, który nie posiada opinii lub orzeczenia, a z różnych przyczyn potrzebuje pomocy, również może skorzystać z oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszej szkole. Jeżeli jest pełnoletni może sam wystąpić o objęcie go pomocą. W innym przypadku o pomoc wnioskują rodzice ucznia bądź nauczyciele za zgodą rodziców. Zgłoszenia przyjmuje pedagog szkolny.

 

         Dla uczniów posiadających opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz tych, którzy zostali zgłoszeni do objęcia pomocą przez rodziców, nauczycieli lub z własnej inicjatywy, zostają opracowane Karty Indywidualnych Potrzeb, a następnie Plany Działań Wspierających. Na podstawie tych dokumentów młodzież zostaje zakwalifikowana do różnych form pomocy. Oferta proponowanych przez szkołę działań wspierających zostaje przedstawiona rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi w formie pisemnej. Po wyrażeniu zgody na udział w poszczególnych formach pomocy następuje ich realizacja, która dokumentowana jest przez nauczycieli wpisami do dziennika elektronicznego oraz sprawozdaniami semestralnymi.

 

          Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zostaje opracowany Indywidualny Program Edukacyjny (na podstawie Wielospecjalistycznej Diagnozy Poziomu Funkcjonowania Ucznia). IPET wraz z zaproponowanymi w nim formami wsparcia zostaje przedstawiony rodzicom ucznia w celu akceptacji. Po wyrażeniu przez rodziców zgody następuje realizacja programu przez dany etap edukacyjny (czas nauki w ZSZ, LO lub Technikum 4-letnie). Każdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczy w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

 

            Wszystkie wymienione wyżej dokumenty opracowuje Zespół ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi. W jego skład wchodzą nauczyciele uczący danego ucznia. O terminach zebrań zespołu są informowani rodzice/ opiekunowie prawni ucznia, którzy mogą zebraniu uczestniczyć. Informacją może być przekazana przez przewodniczącego lub członków zespołu telefonicznie, osobiście lub pisemnie. Na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych w zebraniach zespołu mogą również uczestniczyć inne osoby, w szczególności lekarze, specjaliści. Z kolei na wniosek dyrektora szkoły w zebraniu mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno – pedagogicznych.

lisc

Jakie są formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom naszej szkoły

lisc1

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

    Organizujemy je dla uczniów, którzy mają trudności w opanowaniu wiedzy z zakresu podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z elementami terapii pedagogicznej

   Przeznaczone dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

 3. Zajęcia socjoterapeutyczne

    Skierowane do uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

    Organizowane są dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

 5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – organizowane w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 6. Porady i konsultacje w zakresie:

 • problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów,
 • interpretacji treści opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb możliwości uczniów,
 • wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • sposobów radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i kryzysowymi,
 • możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia,
 • innych, w zależności od potrzeb.

lisc

Akty prawne regulujące kwestie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

lisc1

1. Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych