zawód: technik informatyk

numer programu nauczania: 351203

czas trwania: 4 tygodnie

Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania, pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Materiał nauczania:
 1. Organizowanie stanowiska pracy / Szkolenie z zakresu bhp. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Organizowanie stanowiska informatycznego zgodnie z zasadami ergonomii. Rozpoznawanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w procesie pracy. Stosowanie zasad współpracy w zespole. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników firmy.
 2. Formy działalności gospodarczej i administracyjnej firmy Określanie struktury organizacyjnej firmy i charakteru jej działalności. Określanie miejsca i znaczenia prac informatycznych w działalności firmy. Przetwarzanie informacji na podstawie danych wejściowych. Wprowadzanie danych do systemu, przedstawianie wyników przetwarzania informacji i ich wykorzystanie. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i pracy zespołowej.
 3. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E12) Instalowanie i uruchamianie oprogramowania użytkowego. Eksploatacja sprzętu komputerowego w firmie (montaż zestawu komputerowego, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa). Obsługa oprogramowania systemowego i użytkowego stosowanego w firmie. Ochrona danych, programów i procesów przetwarzania informacji.
 4. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E13) Określanie zakresu prac prowadzonych w firmie. Wykorzystywanie technicznych środków do zbierania informacji przeznaczonych do przetwarzania. Wykorzystywanie sieci Internet w działalność firmy. Obsługa lokalnych sieci komputerowych. Administrowanie systemami informatycznymi oraz archiwizowanie danych.
 5. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E14) Czytanie dokumentacji technologicznej procesu przetwarzania informacji. Planowanie procesów przetwarzania oraz optymalizacja wykorzystania zasobów. Kontrola poprawności procesu przetwarzania. Korzystanie z bibliotek oprogramowania i zbiorów danych. Tworzenie i administrowanie bazami danych. Projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera. Wybieranie odpowiedniego wariantu rozwiązania danego problemu programistycznego. Określanie elementów procesu projektowania, programowania i uruchamiania programów komputerowych i systemów przetwarzania danych. Organizowanie pracy projektantów i programistów na stanowiskach komputerowych. Obsługa programów do wspomagania procesu projektowania i programowania. Aktualizacja stron internetowych, projektów graficznych witryn internetowych.

Uwagi o realizacji:
Praktyka zawodowa powinna odbywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Uczniowie powinni mieć możliwość instalowania, uruchamiania i konserwacji sprzętu komputerowego oraz prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego. Plan i organizację zajęć do zrealizowania w ramach praktyki należy dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa, mające na uwadze realizację programu nauczania.

zawód: technik budownictwa

nr programu nauczania: 311204

na podbudowie kwalifikacji B.18. w zawodzie murarz-tynkarz

czas trwania praktyki: 4 tygodnie ( 160 godz.)

Praktyka u pracodawców ma na celu zdobycie wiedzy praktycznej, a tym samym zwiększenie skuteczności procesu nauczania. Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość. Przed rozpoczęciem praktyki przeszkolenie w zakresie bhp.

 1. Wykonywanie i koordynacja robót budowlanych (dla kwalifikacji B.18.) W wyniku realizacji praktyk uczeń powinien/a:
  • zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa i obiegiem dokumentacji,
  • opanować stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
  • zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie,
  • zdobyć umiejętności dobierania narzędzi i sprzętu do wykonywania określonych robót budowlanych,
  • zdobyć umiejętności wykonywania podstawowych robót budowlanych indywidualnie i w zespołach roboczych,
  • zapoznać się z procedurami dokonywania odbioru robót budowlanych,
  • zdobyć umiejętności określania wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • zapoznać się z procedurami dokonywania oceny jakości wykonanych robót,
  • zdobyć umiejętności wykonywania obmiaru robót.
 2. Organizacja robót budowlanych i prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych W wyniku realizacji praktyk uczeń powinien/a:
  • zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie.
  • zapoznać się z kategoriami ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie,
  • zdobyć umiejętności organizowania stanowisk pracy do wykonywania określonych robót budowlanych,
  • zdobyć umiejętności organizowania transportu i składowania materiałów oraz wyrobów budowlanych,
  • zapoznanie się z planowaniem zagospodarowania terenu budowy,
  • zdobycie umiejętności prowadzenia dokumentacji budowy,
  • zapoznać się z zasadami planowania prac związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych,
  • zapoznać się z zasadami przyjęcia różnych zleceń produkcyjnych i związanej z tym dokumentacji,
  • zdobyć umiejętności dokonania kontroli oceny jakości wykonanych robót,
  • wykonać wybrany fragment dokumentacji technicznej (rysunek techniczny) z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego typu CAD,
  • analizować dokumentację techniczną w przedsiębiorstwie stosowaną w procesach technologicznych wytwarzania lub naprawy,
  • analizować dokumentację magazynową stosowaną w przedsiębiorstwie pracy.

Dopuszcza się realizację programu praktyki zawodowej w zależności od specyfiki poszczególnych jednostek pod kątem praktycznego poznania pracy wydziałów o znaczeniu merytorycznym.

Opracowała: Alina Mazur

Technik geodeta: 311104

Materiał nauczania:

 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw geodezyjnych :
  • Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
  • Zadania produkcyjne.
  • Baza techniczna przedsiębiorstwa.
 2. Prace geodezyjne do celów projektowych :
  • Gromadzenie danych i analiza istniejących materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
  • Prowadzenie wywiadu terenowego.
  • Projektowanie i zakładanie osnów geodezyjnych.
  • Wykonywanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych terenu.
  • Sporządzanie mapy do celów projektowych.
 3. Numeryczne opracowania map:
  • Pozyskiwanie danych o terenie różnymi metodami.
  • Opracowanie mapy numerycznej.
  • Opracowanie map numerycznych do różnych celów.
 4. Geodezyjna obsługa budownictwa:
  • Organizowanie i prowadzenie prac realizacyjnych.
  • Projektowanie i zakładanie osnów realizacyjnych.
  • Opracowanie geodezyjne projektu inwestycji i wytyczenie jej w terenie.
  • Obsługa geodezyjna budowy inwestycji.
  • Wykonywanie pomiarów powykonawczych.
  • Wykonywanie pomiaru przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.
 5. Systemy informacji przestrzennej:
  • Stosowanie sprzętu komputerowego w systemach SIP.
  • Pozyskiwanie danych graficznych i opisowych.
  • Skanowanie, wektoryzacji i digitalizacji map. Przetwarzanie informacji.
  • Przesyłanie i udostępnianie informacji.
  • Zastosowanie systemów SIP w geodezji.
 6. Ewidencja gruntów i budynków:
  • Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.
  • Kontrola ewidencji gruntów i budynków.
  • Wykorzystywanie bazy danych ewidencji gruntów do prac geodezyjnych.
  • Wykorzystywanie bazy danych geodezyjnych w gospodarce nieruchomościami.

Celem praktyki zawodowej jest:

 • Pogłębianie i uzupełnianie wiedzy uczniów zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych w szkole.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie: organizowania stanowiska pracy, posługiwania się nowoczesnymi instrumentami stosowanymi w przedsiębiorstwie, wykonywania pomiarów geodezyjnych, wykonywania obliczeń geodezyjnych, sporządzania map i innej dokumentacji geodezyjnej, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska Plan i organizacja zajęć realizowanych w ramach praktyki zawodowej należy dostosować do możliwości danego przedsiębiorstwa .

Opracowała: Marta Szala