W czasie nauczania zdalnego (kształcenia na odległość) prosimy kontaktować się z dyrekcją i pracownikami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu:

Sekretariat ZSP Nr 4:

  • tel.: 84 639 26 38, 84 638 43 14
  • fax: 84 639 34 69
  • e-mail: zsbudz@poczta.onet.pl
  • e-mail: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl

Dyrektor ZSP Nr 4 Lidia Sternik:

Z-ca Dyrektora ZSP Nr 4 Jerzy Goryczka:

Kierownik kształcenia zawodowego Tadeusz Budzyński :

Egzaminy maturalne :

Praca biblioteki szkolnej :

Kontakt z pedagogiem szkolnym i psychologiem szkolnym podany w zakładce Pedagog i psycholog szkolny.

Kontakt z nauczycielami i wychowawcami ZSP Nr 4 w Zamościu poprzez e-dziennik Librus.

W szczególnych wypadkach Dyrekcja ZSP Nr 4 może wyrazić zgodę na osobiste przyjście do szkoły rodzica uczniów, ucznia po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych i z zachowaniem reżimu sanitarnego.