Terminarz rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 (do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum  i trzyletniej branżowej szkoły i stopnia)

20.05.2024 r.  – 21.06.2024 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.

28.06.2024 r. – 5.07.2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopie tych dokumentów lub oryginały).
Możliwość zmiany wniosku złożonego wcześniej przez kandydata, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku wraz z dokumentami.

15.07.2024r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

15.07.2024 r. do 18.07.2024 r. do godz. 12.00

Złożenie przez kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

19.07.2024 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Uwaga !!!

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy będą wydawane kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia od 20.05.2024 r. do 16.07.2024r..

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

Uproszczony terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia

do 26.07.2024 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

05.08.2024 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

05.08.2024 r. – 08.08.2024 r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydata wszystkich dokumentów wymaganych przy procesie rekrutacji wraz z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

09.08.2024 r. do godz. 14.00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Uwaga !!!

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy kandydatom do szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia będą wydawane od 26.07.2024r. do 06.08.2024r.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół policealnych.