Terminarz rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 (do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum  i trzyletniej branżowej szkoły i stopnia)

15.05.2023 r.  – 23.06.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej.

23.06.2023 r. – 10.07.2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kserokopie tych dokumentów lub oryginały).
Możliwość zmiany wniosku złożonego wcześniej przez kandydata,
z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo złożenie nowego wniosku
wraz z dokumentami.

18.07.2023r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

18.07.2023 r. do 21.07.2023 r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydatów oryginału świadectwa ukończenia szkoły i wyniku egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

24.07.2023 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Uwaga !!!

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy będą wydawane kandydatom do technikum i branżowej szkoły I stopnia od 15.05.2023 r. do 19.07.2023r..

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych.

Uproszczony terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia

do 21.07.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

31.07.2023 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

31.07.2023 r. – 04.08.2023r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydata wszystkich dokumentów wymaganych przy procesie rekrutacji wraz z zaświadczeniem lekarskim (jeżeli nie zostały złożone wcześniej).

07.08.2023 r. do godz. 14.00

Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Uwaga !!!

Skierowania na badania lekarskie do Przychodni Medycyny Pracy kandydatom do szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia będą wydawane od 21.07.2023r. do 02.08.2023r.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół policealnych.