Uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów Zespołu oraz podążając za ogólnie panującym poglądem, iż miarą rozwoju społecznego jest stosunek do osób słabszych i niepełnosprawnych, w 2006 roku wdrożyliśmy ideę kształcenia integracyjnego w naszej szkole. Celem naszych działań było zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i zniwelowanie barier wynikających z niepełnosprawności młodzieży.

W dalszym ciągu, jako jedyni w regionie, prowadzimy nabór do klas integracyjnych, przełamując tym samym ograniczenia młodzieży niepełnosprawnej w realizowaniu aspiracji zawodowych. Jest to niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia dostępności kształcenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, gdyż najbliższe placówki realizujące kształcenie integracyjne na etapie szkolnictwa ponadgimnazjalnego znajdują się dopiero w Lublinie.

W pierwszej klasie integracyjnej, utworzonej w 2006 r. w ZSP Nr 4, uczyło się pięciu uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Była to klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu kucharz małej gastronomii. W związku z zainteresowaniem nauką w klasach integracyjnych uczniów nie tylko niepełnosprawnych intelektualnie, ale również z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu oraz autystycznych, ofertę edukacji włączającej poszerzyliśmy od 2012 r. o klasę integracyjną w technikum 4 – letnim w zawodzie technik informatyk.

Obecnie posiadamy już sześć klas integracyjnych, w których łącznie kształci się 24 uczniów niepełnosprawnych. Czterech uczniów z orzeczeniem uczęszcza do klas ogólnodostępnych. Z powodzeniem kształcą się u nas uczniowie niepełnosprawni intelektualnie, ruchowo, młodzież niesłysząca i słabosłysząca, z wadami wzroku i autyzmem. Nasza placówka zaspokaja potrzeby edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej zarówno z terenu Miasta Zamość i powiatu zamojskiego, jaki i okolicznych powiatów. Rosnąca popularność klas integracyjnych w naszej szkole sprawiła, że na zajęcia uczęszczają uczniowie niepełnosprawni nawet z Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja i Krasnegostawu.

dzienPapieskiSzkoła dysponuje odpowiednim zapleczem dydaktycznym i jest przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Niezbędne kwalifikacje posiada w tym zakresie kadra pedagogiczna – zatrudniamy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagogów, tyflopedagoga. Nauczyciele przedmiotowi doskonalą swoje kompetencje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych z dziedziny pedagogiki specjalnej zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

 

Podstawą przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do klasy integracyjnej, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, jest wniosek rodziców, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz w przypadku szkoły zawodowej – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość kształcenia się w danym zawodzie.

P1020689Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchową, słabosłyszenie, niesłyszenie, niedowidzenie, niewidzenie, autyzm, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne. Młodzież niepełnosprawną obowiązuje ta sama podstawa programowa co pozostałych uczniów, w związku z tym uczniowie posiadający orzeczenia korzystają z tych samych podręczników co pozostali.

wycieczka do mleczarniW zajęciach dydaktycznych w klasach integracyjnych uczestniczy dodatkowo nauczyciel wspomagający, którego zadaniem jest bezpośrednia koncentracja na pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Analizuje on także dokumentację ucznia niepełnosprawnego zgodnie z zasadami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zapoznaje nauczycieli przedmiotowych ze specyfiką funkcjonowania szkolnego poszczególnych uczniów i wraz z zespołem nauczycieli opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dla uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego jest także udział w zebraniach klasowych, utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw pełnosprawnej części klasy wobec rówieśników posiadających orzeczenia.

Podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel wspomagający dba o kompletność notatek zapisywanych przez uczniów, a w przypadku poważnych zaburzeń motoryki małej przygotowuje notatki do wklejenia do zeszytów, naprowadza na właściwy tok rozumowania przy rozwiązywaniu zadań i wykonywaniu ćwiczeń. Dba również o właściwe zachowanie uczniów niepełnosprawnych na lekcjach i skupienie ich uwagi na najistotniejszych kwestiach związanych z tematyką zajęć. Nauczyciele przedmiotowi stale współpracują z nauczycielami wspomagającymi, wspólnie dobierają optymalne metody nauczania, sprawdzania stopnia opanowania wiedzy i działania wychowawcze.

Fundamentalną zasadą funkcjonowania klas integracyjnych jest przekonanie, że młodzież pełnosprawna i niepełnosprawna, w miarę możliwości, powinny uczyć się razem. Uczniowie niepełnosprawni, przewlekle chorzy oraz z innymi trudnościami w nauce otrzymują dodatkową pomoc dydaktyczną, a podstawę idei integracji stanowi współpraca osób niepełnosprawnych ze zdrowymi. Realizacja obowiązku szkolnego przez młodzież niepełnosprawną w szkole ogólnodostępnej jest przygotowaniem młodych ludzi do praktykowania integracji w życiu dorosłym.

CzestochowaUczniowie niepełnosprawni uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach, wycieczkach i konkursach. Razem z pozostałymi uczniami korzystają z biblioteki, pracowni komputerowych, siłowni. Młodzież pełnosprawna jest naturalnym bodźcem wyzwalającym aktywność u niepełnosprawnych rówieśników. Integracja powoduje u uczniów niepełnosprawnych wzrost motywacji do działania i nauki, rozbudza wiarę we własne siły oraz pozwala przełamywać nieśmiałość.

 

Jesteśmy szkołą, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów. Kształcenie integracyjne jest alternatywą edukacyjną lub stanowi niejako przedłużenie nauki w klasach integracyjnych z etapu gimnazjum. Z jednej strony edukacja integracyjna stanowi bowiem drogę “wyrównania szans” młodzieży niepełnosprawnej, wyrwania jej ze społecznej izolacji oraz zdobycia potrzebnych w życiu umiejętności społecznych. Natomiast z punktu widzenia młodzieży pełnosprawnej, kształcenie integracyjne uczy tolerancji, akceptacji, otwartości na potrzeby innych, odpowiedzialności, a także życzliwości i wyrozumiałości.

Wdrożenie kształcenia integracyjnego w naszej szkole jest istotne również pod względem ekonomicznym. W obecnych czasach uzyskanie przez osoby niepełnosprawne kwalifikacji zawodowych jest dla nich najważniejszym atutem w rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy, a tym samym najlepszym sposobem na usamodzielnienie się.

        malujeKlasy integracyjne są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby uczniów, różne style i tempo uczenia się. Gwarantują każdemu odpowiednie wykształcenie, między innymi dzięki właściwej organizacji pracy dydaktyczno- wychowawczej. Kształcenie integracyjne to wspieranie wszystkich osób w uczeniu się i wspólne uczestniczenie w życiu społecznym. W systemie integracyjnym wszyscy mają równe szanse uczestnictwa w życiu społecznym. Zarówno „zdrowi”, jak i niepełnosprawni uczą się tolerancji, akceptacji, otwartości na potrzeby innych, odpowiedzialności, a także życzliwości i wyrozumiałości. Integracja wywołuje u uczniów niepełnosprawnych wzrost motywacji do działania i nauki, rozbudza wiarę we własne siły oraz pozwala przełamywać nieśmiałość.