Wnioski o stypendia socjalne

W  terminie od 1 do 15 września 2023 roku w sekretariacie szkoły przyjmujemy wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Zamość. Wnioski po tym terminie należy złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium wynosi 600 zł netto na członka rodziny. Dochód liczony z 1 ha przeliczeniowego – 345 zł.

Informujemy, że o stypendium mogą się również ubiegać uczniowie z Ukrainy, ale tyko ci, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Art. 2 ust. 1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Warunki uprawniające do otrzymania wsparcia są te same co określone w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość.

Załączniki: