logotypy fundusze

Wyniki rekrutacji

Wszyscy uczniowie oraz rodzice/prawni opiekunowie uczniów/ uczennic zakwalifikowanych

na staże zagraniczne proszeni są o przyjście na spotkanie informacyjne dnia

14.10.2015r. o godz.13:00 do świetlicy szkolnej. W spotkaniu weźmie również udział

przedstawiciel partnera z Niemiec Pani Wioletta Beyer.

 

Wyniki rekrutacji:

POWER

ERASMUS+

logotypy funduszeProjekt „Dobre praktyki – lepsza praca” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe nr umowy POWERVET -2014-1-PL01-KA102-001607