Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina

1 września 2020 roku rozpoczął się kolejny projekt  w którym nasza szkoła bierze udział.

Projekt pt. „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
nr RPLU.12.04.00-06-0054.

Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” nr RPLU.12.04.00-06-0054.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 6 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (5 techników i 1 SB I st.) z terenu Lublina (2 szkoły) i Zamościa (4 szkoły) poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, zajęć prowadzących do potwierdzenia kwalifikacji dla 396 uczniów i staży/ praktyk dla min. 70% z nich oraz kursów doskonalących i szkoleń zawodowych dla 22 nauczycieli zawodu oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych w szkołach objętych wsparciem do końca lutego 2023 r.


Rezultatem projektu będzie nabycie kwalifikacji/ kompetencji przez minimum 85% Uczestników Projektu oraz doposażenie 5 szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Liderem (Beneficjentem) w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, została ustanowiona Syntea S.A. Projekt realizowany jest od 01.09.2020 r. do 28.02.2023 r. przez Instytucję Rynku Pracy, działającą na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w regionie (Lider- Syntea S. A.) w partnerstwie z organem prowadzącym szkoły zawodowe- Miastem Zamość i szkołą kształcącą w zawodzie – Zespołem Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można pod adresem:
https://projekty.syntea.pl/ksztalcenie-i-praktyka-dla-rozwoju-zamoscia-i-lublina/