Solidarni z Ukrainą

Wolontariat

WOLONTARIAT

 

Akcje na rzecz środowiska:

 

 

     Pro­jekt pod nazwą: „First you crawl, then walk, then run – training course for European leaders and coordinators of voluntary actions” to kur­s tre­nin­go­wy dla liderów wo­lon­ta­ria­tu z Hisz­pa­nii, Li­twy, Łotwy, Pol­ski, Ru­mu­nii, Tur­cji, Węgier i Włoch, który odbył się w Zamościu w dniach od 22 do 29 stycz­nia 2014 r. Zorganizowany został przez stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, któro działa w lo­kal­nych cen­trach, klu­bach wo­lon­ta­riu­sza oraz or­ga­ni­za­cjach pozarządowych. Głównym te­mat spo­tka­nia oscy­lo­wał wokół pro­ble­mu związa­ne­go z ak­tyw­nością oby­wa­telską Eu­ro­pej­czyków. W między­na­ro­do­wym i wie­lo­kul­tu­ro­wym gro­nie wo­lon­ta­riu­sze wy­mie­nili się doświad­cze­niami do­tyczącymi pro­mo­cji idei wolonta­ria­tu, wzbo­gacali też wa­chlarz me­tod wy­ko­rzy­sty­wa­nych w pra­cy z ochotnikami.

     Plan kursu był napięty: spo­tka­nie in­te­gra­cyj­ne, warsz­tat ko­mu­ni­ka­cji in­ter­per­so­nal­nej, wieczór kul­tu­ro­wy z de­gu­stacją na­ro­do­wych po­traw, gra miejska oraz (rze­czy naj­istot­niej­sze) ter­mi­no­lo­gię wo­lon­ta­ry­styczną, roz­ważania o różnych for­mach i aspek­tach wo­lon­ta­ria­tu i za­po­zna­nie się z do­bry­mi prak­ty­ka­mi wy­pra­co­wa­ny­mi przez Za­moj­skie Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu.

    Naj­więcej po­zy­tyw­nych emo­cji wzbu­dziła wi­zy­ta w „Okrągla­ku” i „zarażenie się uczest­ników za­moj­skim wi­ru­sem wo­lon­ta­ria­tu”, a także so­bot­nie spo­tka­nie z czynnymi wo­lon­ta­riu­sza­mi: To­ma­szem Ko­za­rem  – „Wo­lon­ta­riu­szem Roku 2013”, repre­zen­tującym wo­lon­ta­riat pra­cow­ni­czy Ban­ku BPH,  Iwoną Proczką or­ga­ni­za­torką wo­lon­ta­ria­tu przy Spółdziel­ni Miesz­ka­nio­wej im. Łuka­sińskie­go, Mar­ci­nem z gru­py STFOR­KY, Ma­rzeną Miśkie­wicz z Art Avan­ti, Anią Igna­ciuk  i Ma­riu­szem Bli­cha­rzem, wo­lon­ta­riu­sza­mi z ZCW i Pau­liną Du­dek wo­lon­ta­riuszką ze Szkol­ne­go Klu­bu przy Zespo­le Szkół Po­nad­gim­na­zjal­nych Nr 4 oraz Ewą Ko­stru­biec opie­kunką tego klu­bu, którzy opo­wie­dzie­li o swo­ich doświadczeniach.

     Uczest­ni­cy pro­jek­tu w nie­dzielę, 26 stycz­nia od­wie­dzi­li sto­licę wo­jewództwa, a tam – Pra­cow­nię Roz­wo­ju Kom­pe­ten­cji Kadr Kul­tu­ry i Fun­dację „Te­atri­kon”. Organiza­to­rzy chcie­li po­ka­zać jak w Pol­sce angażuje się wo­lon­ta­riu­szy przy organizowa­niu dużych, ma­so­wych im­prez i wy­da­rzeń kul­tu­ral­nych. W Fun­da­cji „Teatrikon” goście mie­li też okazję po­roz­ma­wiać z Hisz­pa­nem i Cze­chem, którzy byli są w Lu­bli­nie w ra­mach EVS (wo­lon­ta­riat eu­ro­pej­ski).

   Program został objęty patronatem Prezydenta Miasta Zamość. Zapraszamy do galerii

 

 

      Uczniowie naszej szkoły (z klasy 2 LO A.Bednarz, P.Kycko, K.Kofluk, E.Stronk,  4TB A.Staszczuk, W.Pomarański, T.Majkutewicz, 4 TIG M.Zwolan, M.Suszek, 3 aLP A.Kazidróg, E.Rycaj, 2 TG A.Knap, K.Drąg i z 1LO Ż.Cieśluk oraz M.Romańska) pod opieką p. Ewy Kostrubiec dzięki uprzejmości Zamojskiego Centrum Wolontariatu w dniu 24 X brali udział w spektaklu zorganizowanym przez młodych artystów – wolontariuszy z Gruzji, Łotwy, Polski, Rumunii, Rosji i Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju na zaproszenie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach projektu Młodzież w Działaniu którego koordynatorem był p. Andrzej Smyk. Młodzież pasjonująca się sztuką plastyczną, muzyczną i literaturą w międzynarodowym gronie zrealizowała projekt: “Sound, Word, and Brush – Art in Action” (“Dźwięk, słowo i pędzel – sztuka w akcji”). Ich celem było stworzenie impresji artystycznej inspirowanej wybranymi fragmentami klasycznych dzieł literackich swoich narodów. Spektakl był nietypowym prezentem dla podopiecznych Zamojskiego Centrum Wolontariatu, koordynatorów i wolontariuszy.  Uczniowie  mieli okazję do podyskutowania o pasjach i zainteresowaniach młodzieży z różnych stron Europy. Zapraszamy do galerii

 

    Wdniu 05.10.2013r. czworo uczniów naszej szkoły- z klasy 1 LO Paulina Dudek, z 2 LO Roksana Wawrusiewicz oraz Jakub Rogalski i Daniel Antoszek z 3 aLP wraz z opiekunem p. Ewą Kostrubiec uczestniczyli w szkoleniu dla osób chętnych na wolontariuszy. Szkolenie w Osiedlowym Domu Kultury “Okrąglak”, prowadzila pani Ewa Popławska. Wszyscy zgodnie przyznali, że swoją nową wiedzę i nabyte umiejętności planują wykorzystać będąc członkami Szkolnego Klubu Wolontariatu. Zapraszamy do galerii

 

 

    13 stycznia 2013 już po raz 21 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tym razem dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Wiadomo już, że w całym kraju udało się zebrać ponad 40 mln złotych, a suma na pewno wzrośnie ponieważ nie zakończono jeszcze wielu aukcji internetowych. Ostateczna kwota ma zostać podana na początku marca.
Również ponad 30 uczniów z naszej szkoły pod opieką pani Ewy Kostrubiec wzięło aktywny udział w zbiórce pieniędzy. Prowadząc zbiórkę wolontariusze mogli skorzystać z kilku atrakcji zorganizowanych przez władze miejskie oraz zagrzać się, zregenerować i posilić w takich miejscach jak: Młodzieżowy Dom Kultury na ul.Kamiennej, Zamojski Dom Kultury na ul.Partyzantów oraz Osiedlowy Dom Kultury “Okrąglak” na ul.Wyszyńskiego. Zapraszamy do galerii

 

 

    W dniu 12 listopada 2012r. w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” odbyło się szkolenie dla chętnych na wolontariuszy prowadzone przez Prezes i wice-prezes Zamojskiego Stowarzyszenia Wolontariatu panie Ewę Szczepańską i Krystynę Rybińską- Smyk . W szkoleniu wzięli udział zarówno uczniowie naszej szkoły(P.Mazurek, P.Mazurek, P.Wróbel, M.Cur, M.Janicka, D.Makowska, A.Młyniec, P.Winiarczyk, M.Adamczyk, M.Gogolewska, S.Piłat) jak i uczniowie z I, II, III i IV LO w Zamościu oraz osoby dorosłe zainteresowane tą formą rozwoju osobistego. Zapraszamy do galerii

 

 

    W dniu 8 stycznia 2012 roku podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy młodzież naszej szkoły kwestowała chodząc po całym mieście mimo niedogodnych warunków pogodowych. Jednocześnie uczennice z klasy II fryzjer promowały szkołę na stanowisku,gdzie prezentowały techniki fryzjerskie. Opiekę sprawowała p. Ewa Żybura.

 

 

  Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. E. Kostrubiec w dniach 30 XI – 02 XII uczestniczyli w warsztatach „Aktywni z natury – inkubator wolontariatu” zorganizowanych w ODK „Okrąglak”. 08 XII brali udział w debacie międzyszkolnej „Wolontariat działanie bezinteresowne” podsumowującej zdobyta wiedzę. Uczestniczyli również w Gali Wolontariatu (07 XII) w Zamojskim Domu Kultury, zorganizowanej przez Zamojskie Centrum Wolontariatu, podsumowującej rok 2011 będący Europejskim Rokiem Wolontariatu.
Uczestnicy warsztatów: P.Winiarczyk, T.Wdowiak, D.Szczygieł, A.Młyniec, D.Makowska, K.Gaca, M.Cur(2aLP), E.Łukaszewicz(1TIG), Ł.Brodziak(1aLP) oraz J.Kotowski(1TB). Zapraszamy do galerii

 

 

    Samorząd Uczniowski Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu zorganizował w miesiącu marcu zbiórkę pieniędzy na rzecz Dominika, który gromadzi fundusze na zakup protezy ręki. Zebrana kwota to 68 zł 74 gr. Pieniądze zostały przekazane na konto Rady Rodziców przy ZSP nr 3 w Zamościu. Zbiórkę koordynowała opiekun SU przy ZSP Nr 4 p. Ewa Żybura.

 

    Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu brała udział w wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, której sztab mieścił się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu. Kwesta odbyła się dnia 13 stycznia 2008 roku. Ilość osób kwestujących z naszej szkoły – 20. Koordynatorem ze strony ZSP Nr 4 była p. Ewa Żybura.

 

    Samorząd Uczniowski działający przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Orzeszkowej – Reymonta dokonał zbiórki zabawek z okazji Świętego Mikołaja w miesiącu grudniu dla dzieci z rodzin potrzebujących. Zabawki zostały przekazane pani Małgorzacie Bender do Świetlicy Osiedlowej i rozdane dzieciom. Osoba odpowiedzialna z ramienia ZSP Nr 4 p. Ewa Żybura.

 

    Udział Uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu w szkoleniu organizowanym przez Zamojskie Centrum Wolontariatu w Domu Kultury „Okrąglak” w dniu 19 października 2007 roku na temat: „Jak prawidłowo korzystać ze świadczeń wolontariackich i koordynować pracę wolontariuszy w placówce”. Szkolenie obejmowało aspekty prawne funkcjonowania wolontariuszy, wymianę doświadczeń. Koordynatorem ze strony ZSP Nr 4 była p. Ewa Żybura

 

    Udział uczennic Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu w szkoleniu organizowanym przez Zamojskie Centrum Wolontariatu i Zamojski Szpital Niepubliczny. Temat szkolenia: „Praca z osobą chorą terminalnie – aspekt psychologiczny, medyczny oraz podstawowe zasady pielęgnacji i obsługi chorego”. Szkolenie odbyło się w dniach 22 – 25 października 2007 roku. Po ukończeniu kursu możliwa jest praca wolontariacka na oddziale paliatywnym szpitala. Osoba koordynująca z ramienia ZSP Nr 4 była p. Ewa Żybura.

 

Translate »