Konkurs fotograficzny “Moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców ZSP Nr 4 w Zamościu. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu:

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego

MOJE NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Koordynatorami konkursu są panie Michalina Majdan i Agnieszka Matwiejczuk.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

3. Cele konkursu:

– Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią.

– Propagowanie postaw proekologicznych wśród uczniów.

– Promocja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

– Zachęcenie do fotograficznej interpretacji miejsc bliskich uczniom.

– Propagowanie pozytywnych wartości w społeczności szkolnej.

– Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

4. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem, tzn.

Przedstawienie miejsc wpisujących się w krajobraz najbliższego otoczenia uczniów i które są przez nich postrzegane jako wartościowe.

5. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 fotografie.

6. Zdjęcie należy przesłać na adres mail: m.majdan@zsp4zamosc.edu.pl lub a.matwiejczuk@zsp4zamosc.edu.pl bądź poprzez dziennik elektroniczny, bezpośrednio do organizatorów. Do zdjęcia należy dołączyć imię i nazwisko autora, klasę, tytuł zdjęcia.

7. Na zdjęcia czekamy do 24 kwietnia 2024r.

8. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

10. Jury będzie najwyżej oceniało prace:

– prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

– oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność

wykonania.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 kwietnia 2024r. Nagrodzone zostaną dwa zdjęcia.

12. Zgłoszone prace będą eksponowane na stronie internetowej naszej szkoły i na profilu FB szkoły.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych

z konkursem oraz promocją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

14. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

– posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

– nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych

osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).